Zarząd ROD „ZACISZE” - Wrzosowo

zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2018 r. w O.W. „ZŁOTA RYBKA” Dziwnówek ul. Kamieńska 14

Początek obrad:

W I terminie godz. 9 30 w II terminie godz 10 00**

**Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

                                       Prezes Zarządu ROD

 

                                                    Jan Bazan

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 5. Wybór komisji Mandatowej  oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2017 rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2017 roku.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2017 rok wraz z wnioskiem o przyjecie sprawozdania.
 9. Projekt planu pracy na 2018 rok.
 10. Projekt preliminarza finansowego na 2018 rok.
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 12. Dyskusja.
 13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2017 roku.
 14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2017 roku.
 16. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2018 roku
 17. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców*,
 18. Uchwalenie planu pracy na 2018 rok.
 19. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2018 rok.
 20. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 21. Sprawy różne.
 22. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 21 -27.04.2018 r. w godz. od 10 00 do godz. 12 00 w biurze Zarządu ROD ZACISZE – Wrzosowo.