ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD Stowarzyszenie PZD ROD "Zacisze" Wrzosowo

zaprasza na

Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze

Które odbędzie się w dniu: 04-05-2019

w Złota Rybka w Dziwnówku ul. Kamieńska

Początek obrad:

W I terminie godz. 09:30

W II terminie godz. 10:00

**          Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej       pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez               względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

***        Przepis dotyczący II terminu nie ma zastosowania dla konfederacji delegatów.

***        Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek             zwyczajowy PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez       pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą               dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

             

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 

 1. 1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
  5. Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
  6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności w 2018 r. i za kadencję.
  7. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018r do 31.12.2018 r. i za kadencje .
  8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2018 i za kadencje .
  9. Ocena Zarządu przez Komisje Rewizyjną ROD za 2018 r. oraz za kadencję wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.
  10. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2018 rok.
  11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej poprawność obrad.
  12. Dyskusja.
  13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018 r. i kadencje.
  14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
  15. Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu ROD.
  16. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2018 r i kadencje.
  17. Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
  18. Przedstawienie przez Komisje Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na okręgowy zjazd delegatów PZD (według liczby ustalonej dla danego ROD przez okręgowy zjazd delegatów PZD (według liczby ustalonej dla danego ROD przez okręgowy zarząd PZD).
  19. Wybory: Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD, Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
  20. Uchwalenie programu działania na okres kadencji.
  21. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia, w tym także: wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej,wysokości i terminu wnoszenia opłaty wodnej.
  22. Uchwalenie planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej działkowców – tylko w przypadku podjęcia inwestycji.
  23. Uchwalenie planu pracy i preliminarza finansowego w 2018 r.
  24. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
  25. Sprawy różne.
  26. Zakończenie obrad.
  Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 27-04-2019 do 03-05-2019 w godzinach od: 10:00 do: 12:00 w biuro zarządu

       Członek Zarządu ROD                                                                                           Prezes Zarządu ROD

        Dorota Różańska                                                                                                      Jan Bazan