Zarząd informuję, że z dniem 31.10.2020 r. Pani księgowa Urszula Wąsik zakończyła pracę w naszym ROD. Obecnie Zarząd jest w trakcie przekazywania dokumentacji księgowej do Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie, celem dalszego prowadzenia księgowości przez Ośrodek

Księgowości tam funkcjonojący. Po podpisaniu stosownego porozumienia z tym ośrodkiem Zarząd poinformuje Państwa o dalszych podejmowanych  działaniach w tym wzlędzie. 

 

Prezes Jan Bazan