Walne Zebranie Działkowców jest najwyższym organem rodzinnego ogrodu działkowego i w zakresie swoich kompetencji podejmuje najistotniejsze decyzje dotyczące funkcjonowania całego ogrodu.

Zarząd ROD „Zacisze” - Wrzosowo jest wykonawcą decyzji walnego zebrania, a więc aby mógł zarządzać ogrodem, musi mieć do tego podstawy w postaci uchwał walnego zebrania - walne zebranie musi uchwalić przede wszystkim wysokość opłat (na rzecz ogrodu, energetyczną, ekwiwalent za nieprzepracowane godziny, na prowadzoną w ROD inwestycję).

   Zarząd może: pobierać odpowiednie opłaty od działkowców tylko wtedy, gdy uchwali je walne zebranie, wydatkować środki, gdy jest przyjęty przez walne zebranie preliminarz nadany rok, prowadzić remonty, czy inwestycję, gdy walne zebranie tak zadecyduje, organizować prace na rzecz ogrodu, czy tez pobierać ekwiwalent za nieprzepracowane godziny, gdy walne określi w planie pracy zakres tych prac, a w osobnej uchwale ilość godzin pracy na jednego działkowca i wysokość ekwiwalentu.

   Prawo do udziału w walnym zebraniu ma statutowo zagwarantowane każdy członek PZD. W tym celu musi zostać prawidłowo zawiadomiony. Zgodnie z § 78 statutu PZD i § 26 ust. 1 regulaminu ROD każdy członek PZD w danym ROD winien być pisemnie poinformowany o terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania. Zaproszenie, które zarząd ROD ma obowiązek wysłać co najmniej 14 dni przed terminem walnego zebrania,  powinno również zawierać informację o miejscu, terminie i godzinach wyłożenia materiałów sprawozdawczych, z którymi mają prawo zapoznać się użytkownicy działek w ROD. Obowiązujący od 1 stycznia 2012 roku statut PZD wprowadza zmiany w treści § 78 statutu PZD, zgodnie z którymi zawiadomienie może być wysłane również pocztą elektroniczną, o ile członek PZD wyraził na to pisemną zgodę jednocześnie podając adres e-mail, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

   Istotnym elementem zaproszenia jest podanie informacji o II terminie walnego zebrania, które obędzie się, gdy o planowanej godzinie rozpoczęcia zebrania nie będzie obecnych więcej niż 50% członków Związku z ogrodu. W zawiadomieniu należy podać godzinę rozpoczęcia walnego zebrania w II terminie, co najmniej pół godziny po I terminie,  oraz informację, że uchwały podjęte podczas walnego zebrania w II terminie obowiązywać będą wszystkich działkowców bez względu na ilość osób obecnych na zebraniu. Nieprawidłowe zwołanie walnego zebrania, jak również niewyłożenie materiałów sprawozdawczych do wglądu działkowców, mogą stanowić przesłanki do jego unieważnienia przez okręgowy zarząd PZD.

   Zgodnie z § 74 ust. 2 statutu PZD prawo uczestniczenia w walnym zebraniu ma każdy członek PZD z danego ROD. Należy pamiętać, że prawo to przysługuje wyłącznie członkowi PZD. Prawo związkowe nie przewiduje możliwości działania w tym przypadku przez pełnomocnika, bowiem prawa członkowskie wykonuje się osobiście.

   Walne zebranie jest organem PZD i zgodnie z zasadą określoną w § 42 ust. 1 statutu PZD, członkiem organu Związku może być tylko członek zwyczajny PZD. Poza tym w walnym zebraniu mogą brać udział zaproszeni goście oraz z głosem doradczym przedstawiciele organów wyższego stopnia.

   Najważniejszym dokumentem, który potwierdza obecność członków Związku na walnym zebraniu jest lista obecności. Dlatego, aby można było ustalić, że w walnym uczestniczą wyłącznie osoby uprawnione koniecznym jest, aby Zarząd ROD przygotował listę obecności zawierającą imię, nazwisko i numer użytkowanej działki przez członka PZD. Dokumentami potwierdzającymi tożsamość osoby podpisującej się na liście obecności mogą być legitymacja członkowska o symbolu A lub każdy inny dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).