Historia naszych ogrodów....  ROD „ZACISZE"


Ogród nasz został utworzony na podstawie decyzji nr RH – 7013/3/83 z dn. 26.07.1983 r. Naczelnika Miasta i Gminy w Kamieniu Pomorskim. W decyzji tej przekazano w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony na rzecz PZD Wojewódzki Zarząd w Szczecinie na cele rolnicze nieruchomości  PFZ w działce nr 224/5 o łącznej powierzchni 4,98 ha.


Przekazane grunty to 3,73 ha grunty orne, 1,16 ha łąki i 0,07 ha użytki leśne.

 

Protokólarne przejęcie gruntów odbyło 14.09.1983 r. przez przedstawiciela PZD WZ  w Szczecinie i pierwszego prezesa POD „Zacisze” w Dziwnówku Mieczysława Sternal. Na ogrodzie powstało ok. 50 działek. Pozostałe tereny stanowiły nieużytki. Z uwagi na brak dokumentów z tego okresu nie można nic więcej się dowiedzieć.


W dn. 12.01.1989r. pomiędzy PZD WZ w Szczecinie, a Wojewódzkim Zakładem Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych w Gorzowie Wielkopolskim  została podpisana umowa patronacka na 25 lat. W umowie tej zakład patronacki zobowiązał się doprowadzić do POD wodę z Radawki i rozprowadzić ją po alejkach. Opracować dokumentację na odwodnienie działek i  wykopać rowy melioracyjne. Ponadto miał na bieżąco prowadzić konserwację sieci wodociągowej i rowów melioracyjnych. W zamian za sprawowany patronat POD wyodrębniło i oddało w nieodpłatne użytkowanie na 25 lat teren o powierzchni 500 m/2 na WZUWiM postawił 5 domków i pomieszczenie socjalne. W dn. 16.10.2010r. umowa ta uległa rozwiązaniu z uwagi na likwidację powyższego zakładu. W tym też dniu zakład patronacki przekazał protokólarnie ROD „Zacisze” wszelkie pozostawione urządzenia.


Następnym prezesem POD był Krzysztof Kaczorowski. Również brak jest dokumentów z tego okresu. W dn. 15.05.1993 r. wybrany został nowy zarząd. W jego skład weszli prezes Konstanty Kiejzik, wice prezes Stanisław Pawlas, skarbnik Maria Birosz. Zarząd ten podjął działania do zagospodarowania ogrodu, lecz z uwagi na brak środków finansowych skupiono się na przydziale działek nowym działkowcom. Po raz pierwszy zezwolono, aby działki mogły otrzymywać osoby z poza gminy Dziwnów i Kamień Pomorski. Jednocześnie też podjęto uchwałę, iż działkowcy z poza tych gmin płaciły podwójne opłaty za wodę i działkę.


18.08.1996 r. wybrany został nowy zarząd w składzie prezes Jan Bazan, wice prezes Andrzej Szlawski, sekretarz Maria Żaworonek, skarbnik Konstanty Kiejzik, członek Czesław Pawliczek. Zarząd ten opracował plan działania zmierzający do:

 

 1. zalegalizowania poboru prądu przez ogród i remont bądź wymianę stacji transformatorowej;
 2. wznowienie współpracy z zakładem patronackim;
 3. zagospodarowanie nieużytków w ogrodzie, poprzez podzielenie ich na działki i przydzielanie nowym działkowcom;
 4. doprowadzenia wody i prądu do nowych działek;
 5. wykonania oświetlenia na działkach;
 6. zlikwidowania na ogrodzie dzikich wysypisk śmieci;
 7. przywrócenia rowom melioracyjnym ich funkcjonalności;
 8. założenia na każdej działce pod liczników na wodę;
 9. wykonania numerów dla każdej działki;
 10. podłączenia działek do oczyszczalni ścieków w Dziwnówku;
 11. wykonania tablic informacyjnych;
 12. wykonania projektu i jego realizację w celu podniesienia ciśnienia wody;
 13. założenia ogólnie dostępnej przewodowej sieci telefonicznej;

 

  

Realizacja powyższego planu była rozłożona w czasie, głownie z uwagi na środki finansowe. Niemniej 1997 r. zniesiono zróżnicowane opłaty za działki dla miejscowych i poza miejscowych działkowców. Uregulowano sprawy poboru energii elektrycznej, podpisano stosowną umowę z ENEA i spowodowano wymianę stacji transformatorowej z 40 KV na 160 KV. Zlikwidowano na ogrodzie dzikie wysypiska śmieci.

W sierpniu 1997 r. nasz działkowiec Robert Sztandera w porozumieniu z zarządem założył Społeczny Komitet Telefonizacji. W wyniku działań komitetu na działkach powstała stacjonarna sieć telefoniczna. Każdy działkowiec mógł wystąpić o założenie telefonu stacjonarnego i wielu to uczyniło. Przypomnę tylko, iż w tym czasie sieć komórkowa była u nas w powijakach. Obecnie na bazie istniejącej sieci telefonicznej można np. zorganizować monitorowanie  ogrodu i pojedynczych działek, założyć internet przewodowy lub założyć telefon stacjonarny. W 1998 r. podzielono nieużytki i przydzielono nowym działkowcom.

W 1999 r. zakończono proces doprowadzenia wody i prądu do nowych działek. Wybudowano 2 zbiorniki retencyjne, co spowodowało podniesienia ciśnienia wody. Na parkingu posadowiono kontener na śmieci i podpisano umowę na ich wywóz. Sukcesywnie przenoszono pod liczniki energii elektrycznej z altanek do szafek energetycznych na alejkach. Wprowadzono obowiązek posiadania atestowanego szamba.

W 2000 r. nasz działkowiec przeprowadził pomiary geodezyjne ogrodu i działek. Powyższe było ważnym przedsięwzięciem, gdyż każdy działkowiec dowiedział się jakie wymiary ma jego działka oraz przygotowane zostały dokumenty do ubiegania się o wieczyste użytkowanie. W tym też roku na nasz wniosek złożony w dn. 03.09.1999r. Sąd Rejonowy w Świnoujściu dn. 04.04.2000r. dokonał wpisu do księgi wieczystej nasz ogród na 99 lat.

W 2001 r. posadowiono kolejne lampy oświetleniowe. Zakończono proces zakładania pod liczników na wodę. Na wniosek zarządu postawiono na drodze nr 102 znaki ograniczające prędkość i znak uwaga piesi na drodze.
W 2003 r. dokonano wymiany ogrodzenia zewnętrznego ogrodu. Utworzono na działce nr 13 biuro zarządu.
W 2006/2007 r. wybudowano nowe przyłącze  wodociągowe z Dziwnówka do ROD, gdyż stare przyłącze z Radawki nie zapewniało wystarczającej ilości wody. Nowe przyłącze wodociągowe zapewniło całkowite zapotrzebowanie ogrodu w wodę.

W 2007 i 2008 r. wymieniono na nową wewnętrzną sieć wodociągową wraz z przyłączami. Obecna sieć wodociągowa ma większe przekroje rur i stosowne zabezpieczenia w razie awarii. Powyższe stworzyło także możliwość korzystania z wody przez cały rok.

W latach 2010/2013 przeprowadzono modernizację i wymianę sieci energetycznej, w tym z wymianę wszystkich  szafek energetycznych. Powyższe było niezbędne z uwagi na to, że stara sieć energetyczna miała około 30 lat i budowana sposobem gospodarczym z używanych materiałów.   

Obecnie w skład zarządu wchodzą:
prezes Jan Bazan
wice prezes Robert Sztandera
sekretarz Maria Żaworonek
skarbnik Jolanta Grabarz
członek Barbara Gaza
członek Mirosław Tymorek
członek Wincenty Michałowski.


Większość członków zarządu pracuje społecznie na rzecz ogrodu już około 16 lat.


W dniu 21.08.2012 r. uchwałą Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Warszawie Prezes Eugeniusz Kondracki odznaczył: Prezesa ROD „Zacisze” w Wrzosowie Jana Bazana Złotą Odznaką „Zasłużonego Działowca” i złotą odznaką „Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców”. Byłego Wice Prezesa ROD „Zacisze” w Wrzosowie Andrzeja Szlawskiego Złotą Odznaką „Zasłużonego Działkowca”. Byłego Prezesa ROD „Zacisze” w Wrzosowie Konstantego Kiejzika Złotą Odznaką „Zasłużonego Działkowca.